Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Heberg 9:11 m fl - upphävande av detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2019-03-12 § 81 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att upphäva detaljplan för Heberg 9:11 m fl. Huvudsyftet är att upphäva användningen allmänt ändamål för fastigheten Heberg 9:11 samt del av fastigheten Heberg 9:7.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med upphävandet av detaljplanen Heberg 9:11 m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Planområdet är beläget i Heberg, söder om Falkenberg. Marken inom planområdet ägs av privatpersoner.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen förväntas handläggas med förenklat standardförfarande (PBL 5 kap 38 b §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda en gång i så kallat samråd , därefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse innan beslut om upphävande kan fattas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter