Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Västra Gärdet 2:1 del av - förskola - granskningsremiss 15/11 - 13/12

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-07 § 305 att ge kommunsyrelseförvaltningen i i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan i syfte att pröva förutsättningarna för en ny förskola.

Detaljplanen är öppen för synpunkter mellan 15 november - 13 december 2023.

Status

Detaljplanen del av Västra Gärdet 2:1 är ute på granskning under perioden 15/11 - 13/12 2023.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Planenheten, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 13 december 2023.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola på del av fastigheten Västra Gärdet 2:1. Vidare är ett syfte att säkerställa en trygg trafiklösning för hämtning och lämning samt leveranser till förskolan. Planområdet är ca 7 700 kvadratmeter stort och rymmer idag återvinningsstation, parkering och grönyta. Planuppdraget har föregåtts av en lokaliseringsutredning för en ny förskola som ska täcka behovet av förskoleplatser i stadens västra del. Förslaget möjliggör för en förskola i upp till två plan. Vidare är ett syfte med planförslaget att säkerställa en trygg trafiklösning för hämtning och lämning samt leveranser till förskolan.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av Falkenberg. Det avgränsas av Sanddynevägen i söder, Strandridaregatan i väster samt befintlig bebyggelse i öst och norr. Markägare är Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se på planenheten i Stadshuset, Falkenberg och på kommunens hemsida vaxer.falkenberg.se/detaljplaner

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Seglet GA:1. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.