Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 2:2 m fl - motell m.m - samrådsremiss 2/7 - 2/9

Kommunstyrelsen gav 2017-06-13 § 162 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan med syfte att möjliggöra bebyggelse för motellverksamhet samt förbättra trafikförhållandena inom planområdet.

Detaljplanen är öppen för synpunkter 2 juli - 2 september 2020.

Status

Detaljplanen Ullared 2:2 m fl är ute på granskning under perioden 2 juli- 2 september.

Öppet samrådsmöte hålls onsdagen den 8 juli kl 17-19 i Ullared i anslutning till Gekås huvudentré.

 

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Planavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 2 september.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av ca 60 lägenheter för motellverksamhet. Detaljplanen syftar även till att förbättra trafikförhållandena inom planområdet. För ökad flexibilitet möjliggörs även detaljhandel i bottenplan inom byggrätten närmast Göran Karlssons väg.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Ullared ca 1,2 ha stort och ägs till största delen av Gekås AB och Falkenbergs kommun samt av privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planförslaget finns även att se på Stadshuset i Falkenberg, vån 3.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ullared S:3, S:11, S:13, S:15 och GA:1, GA:3. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.