Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kärreberg 3:81 m fl - bostäder - samrådsremiss 15/11 - 13/12

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 188 att ge kommunsyrelseförvaltningen i i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan i syfte att pröva förutsättningarna för bostadsändamål.

Detaljplanen är öppen för synpunkter.

Status

Detaljplanen Kärreberg 3:81 m fl är ute på samråd under perioden 15/11 - 13/12 2023.

Samrådsmöte hålls torsdagen den 30 november kl. 17.30-19.00 i Ätrasalen, Allévägen 9, Vessigebro där det finns möjlighet att se och ställa frågor om planförslaget.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Planenheten, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 13 december 2023.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i Vessigebro. Förslaget rymmer fyra punkthus och fyra bostäder i parhus, totalt cirka 90 lägenheter. Planområdet är sedan tidigare delvis bebyggt med verksamheter och två bostadshus. Vidare är ett syfte med planförslaget att norr om liggande förslag upphäva en del av gällande plan, som med genomförande av denna plan tappar sitt sammanhang. Planområdet ligger centralt i orten i den årsring som i kulturmiljöprogram för Falkenbergs kommun beskrivs som stationssamhälle med typiska centrumfunktioner. Orten har en småskalig men ändå tydlig stadsmässighet med bebyggelse som vänder sig mot gatan. I syftet ingår därför också att säkerställa en god gestaltad livsmiljö och arkitektur samt hållbar utveckling i förtätningen av centrala Vessigebro.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Vessigebro cirka 14 kilometer från Falkenbergs centrum. Planområdet gränsar till Stationsgatan i väster och Järnvägsgatan samt privata bostadsfastigheter i öster. I norr gränsar planområdet till ett grönområde och i söder till den kommunala vägfastigheten Kärreberg 3:137. Inom planområdet finns idag verksamhetslokaler, två privata bostadshus och en mindre grönyta. Planområdet är cirka 1,4 hektar stort. Därutöver föreslås gällande detaljplan upphävas inom ett dryg 1700 m2 stort område norr om planområdet.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

 Planförslaget finns även att se i:

  • Stadshuset i Falkenberg, plan 3

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Vessige GA:2. Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.