Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Heberg 9:11 m fl - upphävande av plan -samrådsremiss 5/5 - 2/6

Kommunstyrelsen gav 2019-03-12 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upphäva en del av den tidigare byggnadsplanen för Hebergs stationssamhälle för att anpassa området till dagens förutsättningar.

Detaljplanen är öppen för synpunkter mellan 5 maj till den 2 juni 2021.

Status

Detaljplanen är ute för samrådsremiss under perioden 5 maj till 2 juni. Förslaget handläggs med förenklat standardförfarande (Plan- och bygglagen 5 kap 7§) som innebär att förslaget endast samråds en gång innan antagandet.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 2 juni 2021.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att upphäva den del av den äldre planen som anger allmänt ändamål. Genom att planen upphävs kan framtida bygglov inom fastigheten prövas enligt Plan- och bygglagen som område utanför detaljplan.

Planområdet

Planområdet är beläget utanför Heberg, kanppt en mil sydost om centrala Falkenberg, längs med Årstadvägen. Planområdet är cirka 0,9 hektar stort. Marken inom planområdet ägs av priata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se på plan- och bygglovsavdelningen i Stadshuset, Falkenberg. Boka en tid på Kontaktcenter för besök kontaktcenter@falkenberg.se 0346-88 60 00.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL). När ett ärende handläggs med förenklat standardförfarande samråds ärendet endast en gång innan antagandet om inga störe förändringar görs efter samrådet.

Detaljplanen berör fastigheten Heberg 9:11 och del av Heberg 9:7 samt Heberg GA:1, GA:4, GA:6, Heberg S:12 och S:24. Information skickas till kända kontaktpersoner enligt fastighetsförteckning.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med förenklat standardförfarande (PBL 5 kap 7 §). Förslaget samråds endast en gång innan antagandet om inga större förändringar görs efter samrådet.