Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Del av Tröinge 3:107 m fl - Tröingedal - samrådsremiss 21/4 - 20/5 - skola, bostäder och verksamhet

Kommunstyrelsen gav 2020-09-15 § 245 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten för skola, bostäder och verksamhet i föreslaget planområde.

Detaljplanen är öppen för synpunkter 21 april - 20 maj 2021. Längre ner på sidan finns alla handlingar för planförslaget.

Status

Detaljplanen del av Tröinge 3:107 m fl - Tröingedal - är ute på samråd under perioden 21 april - 20 maj.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 20 maj.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola och förskola samt bostäder och verksamheter men även att bygga ut nya gång- och cykelvägar och andra åtgärder för trafikflöden.

Planområdet

Planområdet är beläget i Falkenbergs östra utkant och är cirka 32 ha stort. Markägare är Falkenbergs kommun och privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan. Planförslaget finns även att se på Stadshuset, boka besök på e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

Möjlighet att tycka till

Vi håller digitalt samrådsmöte den 6 maj kl 18. Du når samrådet och får övergripande information om den nya stadsdelen via länken: gemigmer.info/om_Troingedal

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Tröinge S:1, S:2, S:7, S:15, S:16, S:20 samt GA:2, GA:5, GA:35, GA:37. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.