Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Morup 23:1 m fl - bostäder - granskningsremiss 25/3 - 29/4

Kommunstyrelsen gav 2010-05-11 § 112 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete för del av Morup 23:1 m fl. Huvudsyftet är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup som ligger ca 10 km nordväst om centrala Falkenberg.

Detaljplanen är öppen för synpunkter mellan 25 mars - 29 april 2020.

Status

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan den 28 juni - 31 augusti 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter gjorda revideringar går planen nu ut på granskningsremiss.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Planavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 29 april 2020.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Detaljplanen är flexibel och inom planområdet möjliggörs utbyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter nuvarande förhållanden och till viss del möjliggöra utveckling av befintliga användningar. Detaljplanen syftar även till att skapa en bättre trafikmiljö utmed väg 768 och till att utveckla gång- och cykelförbindelserna inom planområdet.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 20 ha stort, är beläget i södra delen av Morups samhälle som ligger cirka 10 km nordväst om centrala Falkenberg. Marken inom planområdet ägs delvis av privata aktörer och delvis av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planförslaget finns även att se i Stadshuset i Falkenberg.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

  • Samrådsmöte hölls den 22 augusti 2018 i Morups Friskola då man kunde se och ställa frågor kring planförslaget.
  • Förslaget har varit ute på samrådsremiss under sommaren 2018.
  • Aktuell detaljplan berör Morup GA:1 (Morups Strandbygds samfällighetsförening). GA:3 (Morup kyrkbys vägförening), Morup S:4 och S:7. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.