Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Boberg 8:27 m fl - bostäder och GC-väg - granskningsremiss 2 - 22/6-6/7

Kommunstyrelsen gav 2007-10-09 § 285 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till en ny detaljplan med huvudsyfte att uppföra bostadsbebyggelse samt ny cykel- och gångbana och gemensamhetsytor.

Detaljplanen är öppen under två veckor för synpunkter 22 juni - 6 juli.

Status

Förslaget har varit ute på en första granskningsremiss under våren 2021. Inkomna synpunkter sammanställdes i ett granskningsutlåtande. Efter gjorda revideringar går nu förslaget ut på en andra granskningsremiss.

Så här kan du lämna synpunkter

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till plan@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter senast den 6 juli.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Här kan du skriva din synpunkt.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten som idag är obebyggd, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området.

Planområdet

Planområdet är beläget i Boberg, ca 8 km söder om centrala Falkenberg och är ca 5,1 ha stort.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan. Kontakta plan@falkenberg.se om du vill ta del av samrådsredogörelsen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Detaljplanen berör Boberg S:1, Boberg GA:1 och GA:11, (Bobergs samfällighetsförening), Boberg GA:3, (Bobergs vägsamfällighet 2), Boberg GA:5, (Björsgårds vägförening). Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar. Inför granskningen informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.