Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 1:142 del av - parkering och verksamhet

Kommunstyrelsen gav 2017-10-17 § 256 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Ullared 1:142 för parkering. Planarbete pågår för att förbättra och reglera parkeringsytor till de verksamheter och bostäder som ligger i berört område i Ullared samt för vårdändamål.

Status

Detaljplanen för del av Ullared 1:142 har varit ute på granskningsremiss under perioden 24/9 - 21/10 2020. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att utöka parkeringsytan på del av fastigheten Ullared 1:142 genom att planlägga området för parkerings- och vårdändamål.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Ullared. Området avgränsas i norr, söder och öster av befintlig bebyggelse och i väster av Furuvägen. Planområdet är cirka 2 300 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ullared GA:1 (Ullareds samfällighetsförening).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff