Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 6:45 - Skärslidarna - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-04-05 §127 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva förutsättningen för fler bostäder på fastigheten Tröinge 6:45.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 30 augusti - 27 september 2023. Inkomna synpunkter är sammanställda i ett utlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning, bostadsändamål, samt möjliggöra för fler bostäder, i form av småskalig flerbostadshusbebyggelse. Aktuellt förslag till byggnation rymmer 8 bostäder, utöver de 6 befintliga. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintligt bostadsområde vad gäller gestaltning i volym, höjd och takform. Planen har också till syfte att bekräfta Erik Falks väg som allmän plats, gata, då den har en viktig funktion i nuvarande gatusystem.

Planområdet

Planområdet ligger i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad. Området ligger cirka 3 kilometer från Falkenbergs centrum, och 1 kilometer från tågstationen. Området ligger i ett befintligt bostadsområde och avgränsas i norr mot en landsväg, Skärslidarna, och i väster av befintliga fastighetsgränser samt i öster av fastigheterna öster om Erik Falks väg. Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter stort varav nuvarande fastighet Tröinge 6:45 utgör ca 3 000 kvadratmeter.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls i form av öppet hus den 20 september 2022 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.