Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Olofsbo 1:18 - bostäder - ändring

Kommunstyrelsen gav 2017-09-12 § 218 samhällsbyggnads-avdelningen i uppdrag att pröva ändring av gällande detaljplan för Olofsbo 1:18. Huvudsyftet är att medge fritidsbebyggelse samt anpassa byggrätter och regleringar.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 4 oktober - 1 november 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett utlåtande.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge fritidhusbebyggelse, så kallade badstugor samt anpassa byggrätter och regleringar i enlighet med befintlig bebyggelse

Planområdet

Planområdet är beläget i Olofsbo cirka 6,5 kilometer nordväst om Falkenberg centrum och är cirka 1 200 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Olofsbo GA:3, GA:4, GA:10, Olofsbo S:1, S:3 och S:14. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standard förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.