Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Hjortsberg 3:32 - förskola

Kommunstyrelsen gav 2017-03-14 § 71 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Hjortsberg 3:32 för förskola. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola i 4-6 avdelningar.

Översiktsbild med planområdet markerat i rött

Status

Detaljplanen Hjortsberg 3:32 har varit ute på granskningsremiss under perioden 18 februari - 17 mars. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola i 4-6 avdelningar, där man även ska säkerställa säkra tillfartsvägar för trafikanter som har förskolan som målpunkt.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg cirka 5 km söder om centrum. Området avgränsas av ett större grönområde samt Nabolagets väg. Norr och nordväst om planområdet finns befintlig bebyggelse. Planområdet är cirka 5000 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

  • Förslaget har varit ute på samrådsremiss under våren 2019.
  • Detaljplanen berör Hjortsberg GA:3. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för denna förening

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff