Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Spettet 3 m fl - verksamhet

Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 § 191 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Spettet 3 m fl. Syftet är att Fjärrvärmeverket i centrala Falkenberg har behov av att säkerställa transporter från och till sin anläggning på ett bättre sätt.

Status

Kommunfullmäktige har 2019-06-25 § 148 antagit ny detaljplan för Spettet 3 m fl, beslutet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla 2019-06-28. Planen vinner laga kraft om tre veckor från detta datum om ingen överklagan kommer in.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att möjliggöra en utökning av fjärrvärmeanläggningens fastighet i syfte att säkerställa logistiken inom egen fastighet.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är cirka 3,6 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget längre ner på sidan. Utredningar tillhörande detaljplanen finns att få på samhällsbyggnadsavdelningen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL). Förslaget har varit ute på remiss vid tre tillfällen - samråd och granskning omgång 1 under 2015. Granskningsremiss omgång två genomfördes under våren 2019.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med normalt förfarande, vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.