Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Serum 9 m fl - bostäder centrum

Kommunfullmäktige antog 2022-01-25 § 12 ny detaljplan för Serum 9 m fl.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och reglera befintlig villabebyggelse samt planlägga befintlig mark som allmän platsmark.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är cirka 2 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB samt privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls i augusti 2017 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget. Förslaget har sedan samråtts två gånger - samrådsremiss sommaren 2017, där inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse samt granskningsremiss hösten 2019, där inkomna synpunkter sammanställdes i ett granskningsutlåtande.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.