Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Dikaren 8 m fl - bostäder centrum - överklagad

Beslutet att anta detaljplanen för Dikaren 8 m fl är överklagat. Ärendet är överlämnat till Mark- och Miljödomstolen för vidare handläggning och beslut.

Kommunfullmäktige antog 2019-10-29 § 225 detaljplan för Dikaren 8 m fl.

 

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel inom planområdet.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är dryg 1,6 ha stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss under januari 2017, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 18 januari. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss hösten 2017, som sammanställts i ett granskningsutlåtande. Planen är efter omarbetningar nu antagen i kommunfullmäktige.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera om dessa samråd. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan