Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Dikaren 8 m fl - bostäder centrum

Kommunfullmäktige antog 2021-11-30 § 220 detaljplan för Dikaren 8 m fl.

 

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel inom planområdet.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är dryg 1,6 ha stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss under januari 2017, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 18 januari. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss hösten 2017, som sammanställts i ett granskningsutlåtande. Efter att planen överklagats har en andra granskningsremiss genomförts under perioden 23 december 2020 - 20 januari 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett nytt granskningsutlåtande.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera om dessa samråd. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Vallpojken GA:1, Vallpojken GA:2, Vallpojken GA:3. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Planens förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.