Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Översiktsplan 2.0

Översiktsplan 2.0 anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället.

Översiktsplan 2.0 är Falkenbergs kommuns gällande översiktsplan och den vann laga kraft den 27 juni 2014. Den aktualitetsprövades under hösten 2019 och den beslutades att vara fortsatt aktuell men med några mindre ändringar. Du hittar ändringarna i avsnitt 9 i underlaget för aktualitetsprövning ÖP 2.0PDF.

Översiktsplanen olika delar:

  1. Del I - StällningstagandePDF – kartor ingår
  2. Del II - FokusunderlagPDF
  3. Del III - KonsekvensbeskrivningPDF
  4. Länstyrelsens granskningsyttrandePDF – bilagor ingår

Programmet som togs fram till den nya översiktsplanen var det första steget i arbetet med översiktsplanen och beskriver förutsättningarna och inriktningen på planarbetet som utmynnade i den nu antagna planen. Samråd om programmet avslutades och yttranden och synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse som behandlades av kommunstyrelsen och skickades ut till de som anmält att de ville ta del av den.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter