Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Stålagård

Stålagård är ett område flera områden som ingår i förslaget för den fördjupade översitktsplanen för Falkenbergs stad. I Stålagård har människor bott sedan många år tillbaka. Här finns bland annat fornminnen i form av boplats och gravhögar. Vid Stålagård har det funnits en skola och i området låg ett av de första ålderdomshemmen i länet

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Stålagårdsområdet kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla ny verksamhetsmark. Men även var grönstruktur ska bevaras eller utvecklas och hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Stålagård

föp skogstorp

Bostäder

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Stålagård

Föreslaget område (ca 65 ha) är en ny stadsdel kring Stålagård - Lunden för framför allt sammanhängande bostadsbebyggelse samt förskola. Området beräknas kunna rymma minst 300 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Det krävs dock att hänsyn tas till såväl kulturhistoriska värden som naturvärden och landskapsbild när bebyggelsen utformas. Skyddszon mot befintlig bergtäkt kommer att krävas. Exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss där det är viktigt att ha en övergripande idé om sammanhängande grönstruktur och hur bebyggelsen kan utvecklas på ett hållbart sätt, bland annat ur VA-tekniskt perspektiv. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 747 och Västkustbanan samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, närströvområde etc) är inräknat i området. Observandum för den kraftledning som löper genom området.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. På sikt är området en utveckling av pendelnära boende men följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Här finns närhet till natur men i dagsläget längre till kommersiell och kommunal service och organiserad rekreation. Exploatering av området kommer att kräva dyrare insatser i infrastruktur och att det finns flertalet markägare i området komplicerar en kommande planprocess.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

401 Högen

Området används för rekreation redan idag. Dagens betesmarksmiljöer omvandlas till närströvområde. Området utvecklas även med inriktning på biologisk mångfald.

402 Gärdesmossen

Befintlig mosse utvecklas till närströvområde. Området utvecklas även med inriktning på biologisk mångfald

Mångfunktionell bebyggelse

De bruna områdena, är i huvudsak utbyggnadsområden för kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning.

Krämaregård

Område för kontor, handel, kommersiell och offentlig service, mindre verksamheter. Området innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre icke störande verkstäder. Inom den norra delen, utmed väg 154, lämpar sig för offentlig service, till exempel sjukvård, samt mindre verksamheter inom tjänster och/eller produktion. Även verksamheter inom upplevelsesektorn kan bli aktuellt. Utmed järnvägen förordas verksamheter inom produktions- och/eller tjänstesektorn. Observandum för den kraftledning som löper genom området. I området måste beaktas ny större spillvattenledning.

Verksamheter, industri

Inom de lila områdena skulle man kunna ha verksamheter som inte är förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Lindelycke

Område för verksamheter och industri. Utmed väg 154 förespråkas mindre verksamheter inom tjänster och/eller produktion. Utmed E6/E20 förordas verksamheter inom produktions-, tjänster och/eller logistiksektorn. Absoluta merparten av företagens försäljning härrör sig till professionella köpare det vill säga business to business. Observandum för den kraftledning som gränsar till området. I området måste beaktas ny större spillvattenledning.

Hållbart resande

Området har redan relativt goda cykelförbindelser till stationen och centrum vilket skapar bra förutsättningar för hållbart resande. I samband med planeringen av Stålagård ska nya cykelkopplingar till järnvägsstationen etableras. Stålagård ska i huvudsak trafikförsörjas via Solhagavägen, Arvidstorpsvägen samt via den planerade cirkulationsplatsen vid väg 767 i anslutning till utvecklingsområdet Gustavsberg. Solhagavägen ingår i det statliga vägnätet och är idag utformad som en mindre landsbygdsväg. I samband med utbyggnaden av området bör Solhagavägens funktion i vägnätet utredas för att tydligare stödja karaktären av entréstråk till Falkenbergs stad.

För att skapa en gen koppling till andra stadsdelar och centrum föreslås en planskild gång- och cykelpassage över järnvägen mellan Stålagård och Stafsinge prästgård. Passagen är särskilt viktig för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter