Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Stafsinge

Stafsinge är ett av flera områden som finns i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Centralt är Stafsinge kyrka som också ligger i anslutning till Stomma kulle. I området har människor bott länge varför det är gott om fornminnen. I övrigt är området präglat av jordbruksverksamhet och har hyst många gårdar.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Stafsingeområdet kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder och utveckla ny verksamhetsmark.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Stafsinge

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom de ljusrosa områdena föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat

Björnhult

Föreslaget utbyggnadsområde i västra Stafsinge för i huvudsak bostäder. Området är en fortsättning på utbyggnaden av stadsdelen Stafsinge och bör tydligt kopplas till staden. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer och området beräknas kunna rymma runt 300 bostäder. Gröna sammanhängande stråk som binder ihop området med staden ska beaktas. Inom området ska även allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) tillgodoses.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Som har närhet till natur men långt till kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och kollektivtrafik. Det finns en risk att området inte tydligt är kopplat till staden (socialt hållbart) och området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Området är till stora delar brukad jordbruksmark idag.

Stafsinge prästgård

Föreslaget utbyggnadsområde i Stafsinge för i huvudsak bostäder. Utbyggnaden kan ske under förutsättning att befintlig verksamhet avvecklas. Området är en fortsättning på utbyggnaden av stadsdelen Stafsinge och beräknas kunna rymma runt 300 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Inom området kan behov finnas för service i form av förskola. Området bör utformas som en del av Falkenbergs stad och inte ett friliggande bostadsområde. Inom området ska även allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, park etc.) tillgodoses. Den grönblå strukturen binds samman med närliggande område.

Området kan innebära ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området men bör inte exploateras första hand i perspektivet att det i dagsläget inte följer principen att växa från centrum och ut. Området kräver större investeringsbehov i infrastruktur, det finns aktiv jordbruksverksamhet i området idag, inklusive djuruppfödning.

Gustavsberg

Föreslaget område bör planeras med en variation av relativt tät bostadsbebyggelse och omfattar även skola och eventuellt en förskola. Det beräknas kunna rymma 800 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området i norr, närmast kyrkan och Stomma kulle, är avsatt att utvecklas för kyrkans verksamhet, till exempel utökad kyrkogård. Här ska ingen bebyggelse tillkomma. Närheten till Stafsinge kyrka och dess kulturhistoriska miljö kräver viss anpassning av den bebyggelse som hamnar närmast kyrkomarken och Stomma kulle. Allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats etc.) ska räknas in i området.

Exploatering av området bör inledas med en utredningsskiss där det är viktigt att ha en övergripande idé om sammanhängande grönstruktur.

Området utvecklas i linje med principen ”inifrån och ut” där ett stort tillskott av bostäder kan komma till stånd i förhållande till storleken på området. Området ligger i närhet av kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och kollektivtrafikstråk. Under förutsättning att området utvecklas med en blandad bebyggelse så samspelar bebyggelsen med omgivande bebyggelse och innebär social hållbarhet.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

407 Falkenbergs mosse - Linneskogsmossen

Områdets södra delar utvecklas för det rörliga friluftslivet med inriktning på promenadstråk. Fortsatt utveckling kan efterhand ske norrut.

Områdets placering är inom cykelavstånd för stora delar av Falkenbergs stad. Områdets potential som närströvsområde förutsätter trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter utmed Stafsingevägen.

409 Gamla banvallen

Omvandling av det gamla järnvägsspåret till ett grönt promenad- och cykelstråk som utgör en viktig länk i att binda samman de nordvästra delarna av staden och resten av staden, även med de södra delarna. Ovanstående innebär också att en ny hållbar lösning för nuvarande godshantering på järnväg måste anordnas eftersom som befintliga spår försvinner.

410 Biskhultsskogen - Stafsinge lekplats - Glaspärleskogen

Fortsatt utveckling och skötsel av det viktiga lek- och närrekreationsområdet som knyter samman Falkagård med Stafsinge.

411 Stafsinge grönområden

Utvecklas som ett viktigt närrekreationsområde.

412 Stafsinge håla

Utvecklas som ett viktigt närrekreationsområde med tyngdpunkt på naturvård och området kopplas samman med Stomma kulle. Inom området finns potentiellt förorenad mark.

Mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Smedjeholms gård

Område för kontor, handel, kommersiell och offentlig service och mindre verksamheter. Innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas. Vidareutveckling av dagens återvinningsanläggning eller annan förenlig verksamhet.

Stafsinge

Område för utveckling av dagens Tångaområde med verksamheter som kombinerar både tjänster och produkter. Företagens försäljning härrör sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden dock med en betoning på företagsmarknaden. Även verksamheter inom upplevelsesektorn kan vara aktuell. Området ska skydda bebyggelsen inom Gustavsberg från buller från väg 767 och därmed får verksamheterna inte ha någon omgivningspåverkan.

Tånga

Område för framför allt kontor och handel mot konsumentledet (dock ej livsmedel), kommersiell och offentlig service, mindre verksamheter och innefattar även lokaler för hantverksföretag eller mindre icke störande verkstäder. Trafikproblematiken kring Tångarondellen måste lösas innan exploatering av området kan ske.

Befintlig verksamhetsmark

503 Tångaområdet

Område med mindre verksamheter med viss inriktning mot handel (dock ej livsmedel) samt kontor. Företagens försäljning riktar sig till både företagsmarknaden samt privatmarknaden. Ingen förändring föreslås.

Hållbart resande

I områdets övergripande stadsstruktur bör gående och cyklister tydligt prioriteras. Gena cykelkopplingar och bra förbindelser mellan bostäder, service och arbetsplatser är viktigt för att fler ska vilja och kunna cykla. Cykelstråket längs Stafsingevägen skapar närhet till kringliggande områden samt en gen koppling till stationen. En omvandling av banvallen till ett grönt promenad- och cykelstråk utgör likaså en viktig länk i att binda samman Stafsinge med kringliggande områden men även centrum.

Vid Stafsinge prästgård föreslås en planskild passage för gång- och cykeltrafikanter över järnvägen parallellt med redan befintlig passage för biltrafik. En separat planskild korsning för gång- och cykeltrafikanter skulle stärka kopplingen mellan Stålagård och Stafsinge samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den befintliga gc-tunneln under väg 767 vid Falkagård/Arvidstorp ska även omgestaltas med trygghetsskapande åtgärder. En planskild gång- och cykelkorsning planeras idag mellan Gustavsberg och Arvidstorp, denna kommer utgöra en viktig länk mellan områdena.

Genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafikstråket utmed väg 767 skapas förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik.

Vid Falkagård föreslås en ny infart/utfart vid väg 767. Detta för att stärka området som idag upplevs avskilt från övriga staden.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter