Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skrea och Ågård

Skrea och Ågård är två av flera områden som finns i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Förr var området glest befolkat och jordbruksmarken var mager. På senare tid har här byggts mycket och det är en populär plats att bosätta sig på.

Området karaktäriseras av närheten till såväl havet och strandängarna som den skogsklädda längsgående höjden med utblickar över jordbrukslandskapet. I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Skrea och Ågård kan utvecklas på minst 30 års sikt.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Skrea och Ågård

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom de ljusrosa områdena föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden

Inom de mörkrosa områdena skulle man kunna bygga fler bostäder. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 30 tillkommande bostäder.

F43. Radhus, parhus eller mindre flerbostadshus i 1-2 våningar.
F44. Radhus, parhus eller mindre flerbostadshus i 1-2 våningar. Består till viss del av kommunal mark.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Prästaliden

Ett föreslaget mindre utbyggnadsområde för sammanhängande bostäder, framför allt med inriktning på småhustomter. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 695 (Skreavägen/Gamla rikstvåan) och väg 767 är inräknat i områdets yta.

Området kan innebära ett genomsnittligt tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området med en utökning av liknande bebyggelse som finns idag. Det är beläget nära grönblå stråk men ligger längre från all service samt organiserad rekreation. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut.

Lunnaslätt – Skrea motell

För området finns planuppdrag. Området är tänkt för bostäder beräknas kunna inrymma ca 100 bostäder. Bostäderna bör ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Eventuellt kan mark behöva avsättas till förskola. Eventuellt skyddsavstånd mot väg 695 (Skreavägen/ gamla rikstvåan) samt allmäntillgängliga vistelseytor (lekplats, etc.) är inberäknat områdets yta.

Området kan innebära ett något större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det avgörande blir vilken typ av bebyggelse som det kommer planeras för. Om blandade storlekar och upplåtelseformer planeras innebär det ett positivt tillskott ur social hållbarhet. Det är beläget nära grönblå stråk men ligger längre från organiserade rekreationsmöjligheter. Området följer i dock dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Området innebär troligtvis en utökning av liknande bebyggelse som finns i området idag.

Skrea kyrkby

Området är föreslaget och delvis planlagt för offentlig och kommersiell service, exempelvis utökning av befintlig skola men även livsmedelsbutik.

Kullagård

Området förslås som skoltomt alternativt bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer. Bostäderna närmast väg 767 (gamla E6) och väg 696 (Strandvägen) bör hålla skyddsavstånd mot vägen alternativt att de utformas så att de ger en ur alla aspekter bra boendemiljö (tyst sida). Området beräknas kunna rymma runt 50 bostäder.

Området ligger nära kollektivtrafikstråk och service, med undantag för livsmedelsbutik, samt utgör en lucka mellan befintliga utbyggnadsområden. Området följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut, kräver åtgärder vad det gäller buller samt har ett ägande som i dagsläget omöjliggör vidare exploatering.

Södra Lyckan

Området är avsett för service i form av en F9 – skola.

Lyckan

För området finns planuppdrag. Området är tänkt för bostäder och service i form av förskola. Bostäderna planeras ha blandade storlekar och upplåtelseformer. Området beräknas kunna rymma runt 200 bostäder.

Området innebär ett större tillskott av bostäder i förhållande till storleken på området. Det samspelar med intilliggande bebyggelse och innebär en större mångfald av bebyggelse i Skrea. Delar av området ligger nära kollektivtrafikstråk. Det är dock långt till kommersiell och kommunal service, organiserad rekreation och följer i dagsläget inte principen att växa från centrum och ut. Området har nära till grönblå stråk.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

242 Källstorps våtmarker

Utvecklas enligt skötselplan både vad det gäller biologisk mångfald och för det rörliga friluftslivet.

425 Doktorspromenades förlängning

Utvecklas som en förlängning av Doktorspromenaden fram till Källstorps våtmarker och vidare över Ätran för att binda samman Doktorspromenaden med Laxpromenaden vid järnvägsbron över Ätran.

435 Falkenbergs golfbana - Lunnaberget

Golfbanan utvecklas i sin verksamhet. Lunnabergsområdet kvartstår som ströv- och cykelområde. Område för brukshundsklubbens verksamhet kvarstår i nuvarande utsträckning.

436 Prästaliden

Kvarstår som buffert mellan bostäder och verksamhetsområde.

439 Skrea Mannaberg

Kvarstår som högkvalitativt närströvområde för de boende i området men också som besöksmål. Bete kommer även fortsättningsvis att krävas för att hålla markerna öppna.

Ny verksamhetsmark

De bruna områdena, är i huvudsak utbyggnadsområden för kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning.

Mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Skreamotet

Område som ligger utmed E6 föreslås ha en inriktning på vägservice.

Skrea holme

Område med inriktning på besöksnäringen och framför allt camping.

Befintliga verksamhetsområden

Ågård

Verksamhetsområde med inriktning på framför allt livsmedelsproduktion.

Verksamheter, industri

Östra Ågård

Område för mindre och medelstora verksamheter inom produktions-, tjänste- och/eller logistiksektorn med inriktning mot livsmedel eller med tydlig jordbruksinriktning Lämplig trafikangöring till väg 150 måste nogsamt studeras.

Areell näring

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Hållbart resande

I samband med utbygganden av området bör åtgärder i det befintliga gatunätet utredas för att öka tillgängligheten till stadens huvudcykelnät. En gen gång- och cykelpassage mellan Skreanäs och Kyrkebjär föreslås för att förbättra trafiksäkerheten vid väg 767. Lokalisering av en framtida gång- och cykelpassage bör utredas och preciseras i ett senare skede.

Ytterligare passager föreslås längs med Ätran för att skapa starka gång- och cykelkopplingar till centrum och stationen. Längs strandvägen föreslås ett pendlingsstråk för att skapa ett väl sammanhängande cykelvägnät.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter