Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Östra gärdet och Fajans

På Östra gärdet och delar av Fajans låg det ursprungliga Falkenberg. Här har människor bott sedan stenåldern. Idag är Östra gärdet och Fajans barnvänliga område med närhet till det mesta. Områdena ingår i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad.

I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Östra gärdet och Fajans kan utvecklas på minsta 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att förtäta. Men även hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Östra gärdet och Fajans

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostadsområden

Inom de ljusrosa områdena föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall.

Förtätningsområden

Inom de mörkrosa områdena skulle man kunna bygga fler bostäder. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 50 - 75 tillkommande bostäder.

F25. Vid Varbergsvägen & Lasarettsvägen. Flerbostadshus i 2-4 våningar. Kollektivtrafikförsörjt med närhet till såväl stationen, handel och centrum. Bör vara väl lämpat för en omvandling till flerbostadshus. Större sammanhang möjliggör den högre höjden. Projekt i mindre omfattning kräver större hänsyn till angränsande villabebyggelse.
F26. Förtätning på parkeringsytor längs med Utmarksvägen. Höjden får prövas i planarbete.
F27. Komplettering 2-3 vån, radhus/parhus/litet flerbostadshus.
F28. Komplettering 2 vån, radhus/parhus/litet flerbostadshus.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas. Scolla ner för att läsa mer om varje område.

420 Gruebäcken

Utvecklas som gång- och aktivitetsstråk med hänsyn till de naturvärden som finns utmed stråket.

422 Laxpromenaden

Underhålls som promenadstråk.

Mångfunktionell bebyggelse

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, handel, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Fajans

Område för mångfunktionell bebyggelse med framför att tjänstebaserad verksamhet, exempelvis kontor. En utveckling av området förutsätter nedgrävning av befintlig luftledning samt översyn av trafikmatning.

Hållbart resande

En planskild gång- och cykelpassage över väg 767 föreslås mellan Tröingeberg och Östra gärdet, samt planeras mellan Tröingedal och Fajans för att minska vägens barriäreffekter. Vid Tröingedal föreslås en infart/utfart för biltrafik för att minska trafikbelastningen på befintliga vägar.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter