Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 3:107 m fl - Tröingedal - skola och bostäder

Ny detaljplan för del av Tröinge 3:107 m fl har fått laga kraft 23 april 2022.

Kommunfullmäktige antog 2022-03-29 § 49 ny detaljplan för del av Tröinge 3:107 m fl.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola och förskola samt bostäder och verksamheter men även att bygga ut nya gång- och cykelvägar och andra åtgärder för trafikflöden.

Planområdet

Planområdet är beläget i Falkenbergs östra utkant och är cirka 32 ha stort. Markägare är Falkenbergs kommun och privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner detaljplanen och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Tröinge S:1, S:7 och S:16 samt två outredda samfälligheter, se lantmäteriakt 13-VIN-78 och 13-VIN-599 och GA:2, GA:5, GA:35, GA:37. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Digitalt samrådsmöte hölls den 6 maj i samband med samrådsperioden 21 april - 20 maj 2021. 

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.