Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Töringe 7:19 m fl, Vinberg - förskola

Ny detaljplan för Töringe 7:19 m fl har fått laga kraft 25 oktober 2022.

Kommunfullmäktige antog 2022-09-27 § 138 ny detaljplan för del av Töringe 7:19 m fl.

 

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av förskola inom fastigheterna Töringe 7:3 och 7:19 och att förbättra trafiksituationen, angöring och parkering samt säkra gång- och cykelvägar till skolan.

Planområdet

Planområdet är beläget i sydöstra delen av samhället Vinberg, som ligger ca 5 km norr om Falkenberg centralort och är ungefär 1,5 ha stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

För att få tag på samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet kontakta Plan- och bygglovsavdelningen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen har varit ute på samråd under våren 2020 och granskning under våren 2022.

Detaljplanen berör Vinberg GA:1, Ringsås GA:1. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handlades med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.