Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Leken 1 m fl - bostäder Herting

Ny detaljplan för kv Leken 1 m fl har fått laga kraft 26 maj 2020 genom beslut i Mark- och Miljödomstolen.

Kommunfullmäktige antog 2019-09-24 § 196 detaljplan för kv Leken 1 m fl.

Översiktsbild avområdet för detaljplan Leken 1 m.fl

Detaljplanens syfte

Bostadsområdet kring kvarteret Leken m fl ska utökas samtidigt som områdets karaktär och kvalitéer ska bevaras. Planens syfte är att bevara de höga kulturhistoriska värdena i området samt möjliggöra utbyggnad av ytterligare bostäder.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet ligger i stadsdelen Herting i södra delen av Falkenberg stad, med närhet till skola, idrottsplats, Skrea strand, Hertingskogen, Vallarna samt Falkenbergs centrum. Området avgränsas av Hertings allé i norr, Strandvägen och Rådsmansgatan i väster, Fåborgsvägen i söder samt Allévägen i öster. Planområdet är cirka 3,7 ha stort och ägs till största delen av Falkenbergs Bostads AB.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss under våren 2017, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 22 februari 2017. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss under våren 2018, där inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande. Förslaget har därefter varit återremitterat en gång och antagits i kommunfullmäktige 24 september 2019.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten har uppmanats att informera om dessa samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Platsinformation

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter