Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Repslagaren 22 m fl - bostäder centrum

Kommunfullmäktige har den 27 november 2018 § 280 antagit ny detaljplan för Repslagaren 22 m fl.

Ny detaljplan för Repslagaren 22 m fl har fått laga kraft 9 september 2019 genom beslut i Mark- och Miljööverdomstolen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22 m fl med ett flerbostadshus i 5 våningar och samtidigt behålla värdefulla boendekvaliteter som grönytor och utemiljö. Området är idag en asfalterad markplarkering.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 1,8 ha stort. Marken ägs och förvaltas av FABO, (Falkenbergs Bostad AB).

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss 14/2-12/3, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 1 mars. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss 28/6-31/8. Planförslaget har antagits i kommunfullmäktige den 27 november 2018.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om dessa samråd.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.