Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Långaveka 3:21 m fl - bostäder Glommen

Ny detaljplan för Långaveka 3:21 m fl har fått laga kraft 26 juli 2019.

Kommunstyrelsen antog den 23 april 2019 § 90 ny detaljplan för Långaveka 3:21 mfl.

Ett nytt område för bostäder med blandad bebyggelse planeras i Glommen, samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder av olika typer i Glommen, samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet.

Planområdet

Planområdet ligger i Glommens tätort, ca 8 km norr om Falkenberg och är ca 5,9 ha stort.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådsskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL). Förslaget har varit ute på remiss vid två tillfällen under 2018/2019.

Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 27 mars 2018 i Glommens bygdegård då det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.